Notariusz
Bemowo
Kancelaria notarialna


Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie" Notariusz dokonuje czynności w przypadku, gdy strony zobowiązane są lub też pragną im nadać formę notarialną. Czynności takie mają charakter urzędowego dokumentu. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. W swojej pracy obowiązany jest kierować się uczciwością, rzetelnością, niezależnością i bezstronnością oraz zachować tajemnicę zawodową. Notariusz obowiązany jest dokonywać czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością. Kancelaria notarialna notariuszbemowo.waw.pl zapewnia pełny zakres czynności notarialnych. Sporządzając czynności notarialne notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, jak również innych osób, których mogą dotyczyć skutki prawne danej czynności prawnej. Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, może dokonać czynności także w innym miejscu, np. w domu lub szpitalu.